Biroul de Impozite si taxe
 
Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu, 245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250-86.01.90
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: impozite.taxe@primariahorezu.ro
 
Atributii:
      Cu privire la constatarea si stabilirea impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului Consiliului Local:
      Intocmeste referatele de specialitate si expunerile de motive la proiectele de hotarari ale Consiliului Local in domeniul stabilirii impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului propriu al acestuia.
      Primeste procesele verbale de contraventii in domeniul constructiilor si impreuna cu biroul urbanism si amenajare a urbanismului urmareste incasarea contraventiilor aplicate.
      Tine evidenta nominala si centralizata a debitelor curente si restante, a majorarilor de intarziere si asupra incasarii impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului Consiliului Local.
      Efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor, taxelor si altor venituri cuvenite.
      Cu privire la controlul privind declararea, impunerea, evidenta contabila si achitarea obligatiilor fata de bugetul Consiliului Local :
      Stabileste in sarcina contribuabililor diferenta de impozit, taxe si calculeaza majorari de intarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate.
      Constata contraventiile si aplica amenzile si penalitatile prevazute de legile fiscale.
      Dispune masurile necesare indeplinirii corecte de catre contribuabili a obligatiilor fiscale ce le revin.
      Efectueaza controlul fiscal in legatura cu achitarea obligatiilor in domeniul taxelor si tarifelor locale si pentru alte venituri stabilite dupa o masa impozabila de marime variabila. In acest context, stabileste diferente de impozite si taxe si majorari de intarziere pentru neplata in termen a acestora, constata contraventii si aplica amenzi si penalitati, pentru o perioada impozabila, ce se prescrie dupa cum urmeaza:
            5 ani-pentru creantele bugetare provenite din impozite, taxe, alte contributii stabilite potrivit legii si din majorarile aferente;
            3 ani-de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita a creantelor provenind din amenzi sau alte creante bugetare decat cele de mai sus
      Cu privire la urmarirea si incasarea veniturilor bugetului Consiliului Local:
      Urmareste achitarea integrala si la termen a obligatiilor fiscale pe baza datelor din evidentele tinute pe calculator, pe register si alte documente de evidenta conduse manual;
      In situatia in care se constata neplata la termen a impozitelor si taxelor locale de catre contribuabili, biroul contabilitate, impozite si taxe pune in aplicare procedurile de executare silita, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmind in acest sens documentele oficiale pentru aplicarea masurilor de executare silita.
      Raspunde de legalitatea si oportunitatea operatiunilor cuprinse in documentele prezentate sau intocmite.
      Exercita si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.
      Activitatea Biroului Impozite si Taxe Locale este reglementata de urmatoarele acte normative:

      Legea nr. 571/2003 (actualizata) - privind Codul Fiscal - Titlul IX;
      H.G.nr. 44/2004 (actualizata) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Titlul IX;
      O.G.nr. 92/2003 (actualizata) - privind Codul de procedur` fiscal`;
      Ordinul Finantelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
      Legea nr. 213/1998 privind proprietatea puiblic? ?i regimul juridic al acesteia, actualizat?;
      Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1753/2004, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv;
      Legea nr.215/2001 (actualizata) a administratiei publice locale;
      Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata si actualizata;

 
 
 
Acte necesare:

PERSOANE FIZICE


ACTE NECESARE PENTRU DECLARARI / RECTIFICARI PATRIMONIU:
CLADIRI si/sau TERENURI:
    - declaratie de impunere tip (formular furnizat de cãtre I.T.L. si completat corespunzãtor si vizata de Registrul Agricol al Primariei Horezu);
    - copie dupã actul de identitate (buletin sau carte);
    - copie dupã actul de proprietate (contract vanzare-cumparare /certificat mostenitor / sentinta judecatoreasca / partaj voluntar / donatie )
    - copie dupã schita topograficã a bunului imobil / a terenului (avizatã de Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Vâlcea)+ memoriul tehnic si fisa imobilului;taxã timbru fiscal - care se achita la sediul I.T.L.

În plus, pentru cladiri noi sau modificari si extinderi de clãdiri:
    - autorizatie constructie;
    - procesul verbal de terminare a lucrarilor de la Serviciul de Urbanism din cadrul Primariei Horezu;
    - memoriu tehnic, planu de amplasare in zona si schitele cladirii - sectiuni orizontale pe niveluri.

În plus, pentru cladiri noi sau modificari si extinderi de clãdiri:
    - autorizatie constructie;
    - procesul verbal de terminare a lucrarilor de la Serviciul de Urbanism din cadrul Primariei Horezu;
    - memoriu tehnic, planu de amplasare in zona si schitele cladirii - sectiuni orizontale pe niveluri.

AUTOMOBILE
Pentru înscriere:
    - declaratie de impunere formular I.T.L. 005, formular furnizat de I.T.L.;
    - actul de proprietate (contract vanzare-cumparare / factura / certificat mostenitor / sentinta judecatoreasca / partaj voluntar / donatie, etc);
    - copie declaratia vamala + contract vanzare-cumparare/factura tradus si legalizat (in cazul masinilor importate);
    - taxa inmatriculare auto – care se achita la sediul I.T.L.;
    - copie xerox de pe cartea de identitate (si pentru rectificari de serii motor, sasiu, capacitate cilindrica);
    - copie xerox act identitate;
    - fisa de inmatriculare in original;
    - certificat fiscal in termen de valabilitate emis de Primaria de sediu a vanzatorului in care sa fie mentionat autovehiculul care urmeaza sa se inscrie fiscal;
    - acordul scris al proprietarului locuintei pentru inscrierea autovehiculului;
    - taxa timbru fiscal – care se achita la sediul I.T.L..;
    - taxa viza fisa auto in regim de urgenta – care se achita la sediul I.T,L.

Pentru radiere:
    - cerere tip (formular furnizat de cãtre I.T.L.);
    - certificatul de radiere vizat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto si Inmatricularea Vehiculelor Valcea;
    - actul de instrainare (contract vanzare-cumparare / factura / certificat mostenitor / sentinta judecatoreasca / partaj voluntar / donatie, etc)
    - cerere certificat fiscal - pentru cazul instrainarii in alta localitate decat Horezu;
    - taxa eliberare certificat – care se achita la sediul I.T.L.
    - taxa viza fisa auto in regim de urgenta – care se achita la sediul I.T.L.

Pentru transfer dosar fiscal auto la alte primari:
    - cerere, depusa la registratura;
    - copie carte identitate autovehicul;
    - copie dupa actul de identitate cu noua adresa de domiciliu.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL:
    - cerere tip
    - taxa timbru fiscal;
    - taxa eliberare in regim de urgenta (la cerere);
    - actul de identitate.

ACTE NECESARE PENTRU RESTITUIRI:
    - cerere;
    - chitantele, in original, cu care au fost achitate taxele/impozitele.


PERSOANE JURIDICE


ACTE NECESARE PENTRU DECLARARI / RECTIFICARI PATRIMONIU:

CLADIRI si/sau TERENURI:
- declaratie tip;
- certificat de inregistrare fiscala emis de Camera de Comert (CUI) si anexe;
- act constitutiv si acte aditionale;
- ultima balanta de verificare contabilã;
- situatia analitica a mijloacelor fixe;
- actul de proprietate (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, sentinta judecatoreasca, donatie, factura fiscala + contract de vanzare-cumparare, autorizatie construire + proces verbal de receptie + declaratie privind valoarea reala a lucrarilor cu viza Serviciului Urbanism din cadrul Primariei )
- schita topograficã a bunului imobil sau/si a terenului (avizatã de Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Vâlcea)
- adeverinta de le registrul agricol privind categoria de folosinta a terenurilor;
- pentru cladiri/terenuri concesionate sau inchiriate : copie contract + schita.

AUTOMOBILE

Pentru înscriere:
- declaratie tip(formular I.T.L. 005, formular furnizat de I.T.L.;
- actul de proprietate (original + copie), (factura fiscala, contract de vanzare-cumparare, factura externa tradusa + declaratie vamala, etc.)
- copie xerox de pe carte identitate (si pentru rectificari de serii motor, sasiu, capacitate cilindrica);
- fisa de inmatriculare in original;
- certificat fiscal in termen de valabilitate emis de Primaria de sediu a vanzatorului in care sa fie mentionat autovehiculul care urmeaza sa se inscrie fiscal;
- taxa timbru fiscal – care se achita la sediul I.T.L;
- taxa viza fisa auto in regim de urgenta – care se achita la sediul I.T.L.
- taxa inmatriculare auto – care se achita la sediul I.T.L.

Pentru radiere:
- cerere tip (formular furnizat de cãtre I.T.L.);
- certificatul de radiere vizat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto si Inmatricularea Vehiculelor Valcea;
- actul de instrainare (contract vanzare-cumparare / factura fiscala );
- cerere certificat fiscal - pentru cazul instrainarii in alta localitate decat Horezu;
- taxa eliberare certificat – care se achita la sediul I.T.L.
- taxa viza fisa auto in regim de urgenta – care se achita la sediul I.T.L.

Pentru transfer:
- cerere;
- copie certificat inregistrare fiscala pentru noua adresa;
- copie carte identitate;
- fisa de inmatriculare.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL:
- cerere tip (formular furnizat de cãtre I.T.L.);
- taxa timbru fiscal;
- taxa eliberare in regim de urgenta (la cerere)

ALTE DECLARATII :
- declaratie tip pentru amplasare afisaje sau firme la locurile de desfasurare a activitatilor;
- declaratie tip + autorizatie construire si certificat urbanism pentru amplasare panouri publicitare si bannere;
- copii contracte publicitate pentru prestatori.


ACTE NECESARE PENTRU SCUTIRE de IMPOZIT pe CLADIRE si TERENUL AFERENT ACESTEIA, TAXA UTILIZARE TEMPORARA LOCURI PUBLICE


Pentru persoanele cu handicap (Legea nr.448/2006):

    - cerere scrisa - furnizata de biroul I.T.L.
    - copie BI/CI
    - copie certificat de casatorie (dupa caz)
    - copie certificat de handicap + original pentru autentificare

Pentru beneficiarii Legii nr. 189/2000, 118/1990 (persoane persecutate din motive politice)
    - cerere scrisa - furnizata de biroul I.T.L.
    - copie BI/CI
    - copie certificat de casatorie (dupa caz)
    - copie hotarare (decizie) + original pentru autentificare

Pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004;
    - cerere scrisa - furnizata de biroul I.T.L.
    - copie BI/CI
    - copie certificat de casatorie (dupa caz)
    - copii certificate doveditoare + originale pentru autentificare

Pentru veretani de razboi/vaduve de veterani de razboi:
    - cerere scrisa - furnizata de biroul I.T.L.
    - copie BI/CI
    - copie certificat de casatorie (dupa caz)
    - copie legitimatie de veteran de razboi/urmas de veteran de razboi + original pentru autentificare.
Persoanele care se incadreaza in prevederile Legilor nr. 189/2000 ; 118/1990 ; 341/2004 precum si veteranii de razboi beneficiaza si de scutirea impozitului pe mijlocul de transport.


 
Formulare:
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă în cazul contribuabililor pers. fizice/juridice
Declar. fiscală/Decizie de impun. pt. stabil. impozit pe mij. de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone-persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor juridice
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice
Ultima modificare: 25 Noiembrie 2008